تاریخ انتشار خبر: 24 اسفند 1397 | 19:56:02
کد خبر : 4678
بیانیه جمعی ازجوانان شرق زاگرس(قسمت دوم)

به کجاچنین شتابان؟

زاگرس نشینان-با پنیر آگاهی ،موش ها را درتله ۹۸ غافلگیر خواهیم کرد

زاگرس تنها یک گستره ی جغرافیایی نیست بلکه یک هویت تاریخی با سرمایه های عظیم مادی ومعنوی است.که در عرصه های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و هنری حضوری دیرپاوراستین دارد.این اقلیم همه ویژگی های تمدن آفرین رادرخودداردوعلاوه برموهبت های اقتصادی خدادادی،جلوه رنگارنگی ازسنت ها،آداب ورسوم منحصربه فرداست.مردمان این سرزمین زبان وگویش های متکثراما همگرادارندودرطول تاریخ بیش ازهرقومی درراستای منافع ملی و تقویت همگرایی و تعمیق باورهای ملی و مذهبی گام برداشته اند.

اتحاداقوام خوزستان که همیشه درطول تاریخ زبانزد عام و خاص می باشدواین اتحاد درپیروزی انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس با اهدا خون شهداءدرمقابل متجاوزان بعثی نمود پیدا کرده است. این سلسله نوشتارضمن تاکیدبرمولفه های وحدت آفرین ،درپی نقدمنصفانه وفارغ ازغرض ورزی وقومیت گرایی است.نگارندگان برآن هستند تاعملکرد همایون یوسفی رابعنوان نماینده کلانشهراهواز بعنوان مرکزاستان استراتژیک خوزستان ازمنظر دیگری موردبحث وبررسی قراردهند.

درابتدا بایدتوجه کرد که جوانان شرق زاگرس هرگز به دنبال اتخاذ سیاست قومی نبوده ونیستند وتلاش آنان یک سره برآن است تاقومیت های سیاسی را به جای سیاست های قومی درجغرافیای محل سکونت خویش رواج دهند.ازاین رو به تضارب آرا واختلاف سلیقه ها احترام میگذارندو با ادبیات سخیف وتوهین آمیز درپی تخظئه دیگران ومنتقدان برنمی خیزند.دلاورمردان خطه ی زاگرس موش های متملق وریاکار را دراسفندماه ۹۸ با پنیر آگاهی بخشی وعمل به رسالت خویش درصندوق های سرنوشت گرفتارمی کنند واجازه نخواهند داداهواز به عرصه تاخت وتاز قوم گرایان فرصت طلب ومحملی برای تقسیم غنائم بین یک قوم خاص ویک نقطه جغرافیایی خاص تبدیل شود.لذا:

من آنچه شرط بلاغ است باتومیگویم
توخواه ازسخنم پندگیر وخواه ملال

۱.برخی دوستان درپاسخ به نوشتارشماره ۱ فعالان شرق زاگرس ازسوابق مشعشع دکتریوسفی درشبکه بهداشت ودرمان مسجدسلیمان و…گفتند اماغافل ازآن هستند که :

بوریاباف اگرچه بافنده است

نبرندش به کارگاه حریر
درضمن سوابق فعالیت های سیاسی واجتماعی ایشان هنوز نامکشوف باقی مانده است.ایشان عضو کدام حزب سیاسی بوده اند؟درکدام تشکل اجتماعی فعالیت کرده اند؟استدعا داردمصداقی اشاره فرمایید تامردم تحت تاثیرهیجانات ناشی از قحط الرجال وحذف بزرگان اصلاحات خود رابه دامن دوزیست های سیاسی نیندازند.

۲.آیا پرداختن به برخی انتصابات جهت دار وناصواب درکلانشهراهواز حق طبیعی شهروندان نیست که خیلی سریع به جای پاسخگویی به افکارعمومی وبرشمردن شاخص های ضروری برای چنین انتصاباتی به ادبیات لمپنیسم روی آورید؟حوزه های کاری وزارت کشوربسیارگسترده ودرعین حال بسیار تخصصی است ونمیتوان بافرو کردن سر یک فرد درخُم رنگرزی اورا کارشناس ومتخصص بارآورد.درادبیات سیاسی رایج دراستانداری اینگونه است که معاون سیاسی وعمرانی وبرنامه ریزی واداری مالی کلانشهراهواز دستکم بایدسوابق اجرایی بخشداری وفرمانداری درشهرهای کوچکتر راتجربه کرده باشد.کرسی های فرمانداری اهواز بازِ شاهی نیست که برشانه ی بعضی  افراد بنشیند.وهمین اتفاقات است که اهواز رادربرزخ بی تدبیری ومشکلات گرفتارکرده است.
۳.همایون یوسفی صندوق رای خودرا مدیون زاگرس نشینان ولیست امیدبداند ودرتحلیل های خود درمحیط نزدیک وابستگان قومی ونسبی وسببی قرارنگیرد ومبنای تجزیه وتحلیل خویش راتغییردهد.اوباید بداند وآگاه باشد که جوانان شهرهای شرق زاگرس متشکل ویکپارچه درانتخابات آینده حرکت مدنی خویش راشکل خواهند داد وجلوی افراطیگری وقومگرایی وتعصبات منطقه ای اورا سدخواهند کرد.این فرایند پس از انذار وهشدار به سیدشکرخدا موسوی شکل گرفت وفرصت طلایی حضورایشان درمجلس گرفته شد واگر تغییر رویه ای در رفتارهای همایون یوسفی ایجادنشوند طغیان علیه او درانتخابات آینده رنگ وبوی دیگری خواهدیافت.

۴.ماهنوز باب نقدرانگشوده ایم وصرفا توصیه های دلسوزانه را برای همگرایی در جهت رسیدن به منافع مشترک مردم اهواز ازهرقوم ونژادی دنبال می کنیم.واگر لازم باشد برخی ناگفته های محافل خصوصی را درباب انتخابات گذشته ی شوراها ،عملکرداستاندار ،ماجرای فرماندارپیشین وقبلی اهواز ،فعالیت مدنی انتخاباتی سایراقوام وتوهم توطئه ایشان رامستند نقدخواهیم کرد.