تاریخ انتشار خبر: 21 تیر 1397 | 14:48:32
کد خبر : 2951
یادداشتی از منوچهردوستی:

به بهانه روز بدون پلاستیک

زاگرس نشینان-دراینکه استفاده همگان درهرزمان ازپلاستیک وظروفی که ازاین راه تولیدمی شود و بااین گستردگی حجم درحال استفاده از آن هستیم و محیط زیست و طبیعت را همواره بامشکلات جدی یا روبرو کرده ایم یا درحال روبرو کردن هستیم شکی نیست امابایددانست که این حجم واندازه تاکنون توانسته است آثارزیانباری رابرسلامت وجامعه پیرامونی ما به […]

زاگرس نشینان-دراینکه استفاده همگان درهرزمان ازپلاستیک وظروفی که ازاین راه تولیدمی شود و بااین گستردگی حجم درحال استفاده از آن هستیم و محیط زیست و طبیعت را همواره بامشکلات جدی یا روبرو کرده ایم یا درحال روبرو کردن هستیم شکی نیست امابایددانست که این حجم واندازه تاکنون توانسته است آثارزیانباری رابرسلامت وجامعه پیرامونی ما به بار بیاوردو ادامه این روندنیزنگران کننـده خواهدبود. هرچندمعلوم نیست که هریک ازما باچه انگیزه ای درحال استفاده ازاین حجم ازموادپلاستیکی هستیم وچرادراین راه مصرانه براین موضوع اصرارداریم ودرحال پیشی گرفتن ازهم دراین باره هستیم

اما بایدتوجه داشت که بخش اعظمی ازمواد پلاستیکی مورداستفاده روزانه هریک ازما، ازبازیافت موادعفونی ومستعمل وبی کیفیت بدست می آید و این بازتولیدخودتهدیدجدی برای سلامت شهروندان محسوب می شود و به گواه بسیاری ازپزشکان بخش عمده ای از سرطانها وبیماریهای عفونی گریبانگیر مردم نتیجه همین بازیافت وتبدیل بخش عمده ای ازچنین مواد است.

دست اندرکاران علوم پزشکی و کارشناسان مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز دراین زمینه و جهت مقابله با این موضوع نگران کننده ، همواره برتشویق همگان به استفاده ازپارچه وپاکتهای کاغذی بعنوان جانشین پلاستیک درهرجامعه و بویژه کشورما ، درتلاش هستند

ازیادنبریم که زمان ماندگاری فراوان این ماده درطبیعت و خطرات بازیافت همزمان این مواد با وسایل پزشکی وبیمارستانی و حجم انبوه تولیدومصرف این ماده ، جدا سلامت زیست محیطی وعامل تهدیدجدی برای زندگی بشرمحسوب می شود و جای داردتا باایجادرفرم و تجدیدنظروتامین بسترمناسب و مشوقهای مختلف عموم مردم وجهانیان را به حذف تدریجی از این ماده زیانبار(پلاستیک)آگاه سازیم

باورکنیم که موثرترین و کارآمدترین راه دراین زمینه ، کارفرهنگی و اهتمام دستگاههای متولی این گونه اموردرهرجامعه است