تاریخ انتشار خبر: 3 تیر 1401 | 13:25:13
کد خبر : 13298

بررسی یکی ازآسیبهای جدی فضاهای مجازی

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهردوستی کارشناس فرهنگی،اجتماعی و آموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:بررسی یکی ازآسیبهای جدی فضاهای مجازی چنانچه هریک ازما اهل تحقیق درهرحوزه ازمسائل مختلف اجتماعی یافرهنگی و سیاسی و اجتماعی و…باشیم به روشنی درخواهیم یافت که هریک ازاین حوزه هاعلاوه براینکه در دنیای حقیقی بامشکلات متعددی روبروهستند به تبع دردنیا وفضاهای مجازی نیزناچارابامشکلات […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهردوستی کارشناس فرهنگی،اجتماعی و آموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:بررسی یکی ازآسیبهای جدی فضاهای مجازی

چنانچه هریک ازما اهل تحقیق درهرحوزه ازمسائل مختلف اجتماعی یافرهنگی و سیاسی و اجتماعی و…باشیم به روشنی درخواهیم یافت که هریک ازاین حوزه هاعلاوه براینکه در دنیای حقیقی بامشکلات متعددی روبروهستند به تبع دردنیا وفضاهای مجازی نیزناچارابامشکلات ونقدهای جدی گوناگونی روبرومی باشند.ازآن جمله اینکه فضاهای مجازی چون با تراکم وسیل اطلاعات مختلفی ازعلوم ورخدادها وداده ها وغیره ای که درآن به اشتراک گذارده می شود روبرواست بنابراین عامل، گاه وبیگاه شاهدیم که افرادی باهرمیزان سطح سوادوسن وسالی ودانشی به پشتوانه این اطلاعات که دربیشترموارد ازمنبع معتبری برخوردارنمی باشندبه خود اجازه می دهند تا به جای کارشناسان و حتی صاحبنظر درهرحوزه به اظهارنظرهای فاقدپشتوانه معتبرعلمی یاعملی بپردازند.این وضعیت ناخوشایند به مراتب تاجایی پیش رفته که درنهایت منحربه بیان اعتراضات متعددکارشناسان حوزه های ذیربط گردیده است.نکته حائزاهمیت این است که دراین حالت جامعه و شهروندان به نوعی دچارفریب یا ادرس گرفتن غلط ازاین افراد ناشی می گردد و ممکن است درکوتاه یابلندمدت آسیبهایی ازاین راه را متحمل گردد.اعنقاد برآن است که همه احادجامعه درواقع تلاش کنند تادرهنگام ورودبه چنین فضاهایی برای کسب اخبارواطلاع ازرویدادها وپیشرفتها یا وقایع دردرجه اول به سراغ سایتها و منابع معتبروبامجوز وشناخته شده بروندودرمرحله بعدباهشیاری هرچه تمامترکوشش کنند تا برای برخورداری از هر گونه اطلاعات ویا یافتن راه حلها و آگاهی از نظرکارشناسان مربوطه ومطمئن درفضاهای مجازی به ملاقات وارتباط با چنین صاحبنظرانی بپردازند و ازنظرات ارزنده آنها بهره برداری نمایند.به یادداشته باشیم که مطالب وافراد بدون پایه علمی ومنبع مشخص ومعتبرهرگز نمی توانندمارا دررسیدن به مقصود یاری نمایند ودرموارد مختلف تاکنون بارها ثابت گردیده است که این افراد وفضاها هرگزامن نبوده ونخواهندبود