تاریخ انتشار خبر: 8 اسفند 1396 | 12:48:42
کد خبر : 2148
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

اندراحوالات فرمانداران خوزستان

مقدمه:باظهوردولت تدبیروامیدانتظارمیرفت که فرمانداران مجرب کارآزموده و معتقدبه مبانی اعتدال بسرکارآیندواوضاع آشفته استان راسروسامان دهند،دراین بخش بطوراجمالی نگاه به عزل ونصب های وبلاتکلیفی های موجوددراستان که دردوران صدرات دکترشریعتی استاندارجوان بوجودآمدمی پردازیم. ۱-دکترنبی الله خون میرزایی دراسفندماه گذشته بجای اسماعیل ارزانی بیرگانی فرماندارباتجربه فرماندارکلانشهراهوازشد.ایشان باتخصص دامپزشکی و برگزاری انتخابات شبه انگیز پس از گذشت یکسال […]

مقدمه:باظهوردولت تدبیروامیدانتظارمیرفت که فرمانداران مجرب کارآزموده و معتقدبه مبانی اعتدال بسرکارآیندواوضاع آشفته استان راسروسامان دهند،دراین بخش بطوراجمالی نگاه به عزل ونصب های وبلاتکلیفی های موجوددراستان که دردوران صدرات دکترشریعتی استاندارجوان بوجودآمدمی پردازیم.

۱-دکترنبی الله خون میرزایی دراسفندماه گذشته بجای اسماعیل ارزانی بیرگانی فرماندارباتجربه فرماندارکلانشهراهوازشد.ایشان باتخصص دامپزشکی و برگزاری انتخابات شبه انگیز پس از گذشت یکسال هنوزسرپرست فرمانداری راعهده دارندوبطور زیگزاگی دربین ادره کل شیلات استان وفرمانداری اهوازدرحال ترددهستند.

 

۲-حبیب الله آصفی فرماندارباسابقه ومقتدردزفول دردی ماه ۹۶ باسروصدافراوان جای خودرابه ارسلان شهنی دادکه حتی سابقه یک روز بخشداری کوچکترین شهرستان استان رادرپرونده نداشت.وی که از دوستان باسابقه استاندارجوان بوددیری نپاییدوبعداز گذشت فقط سه هفته درحواشی آزمون دانشگاهی ورودوزارت کشورمجبوربه استعفاءگردید ودوهفته فرمانداری ویژه دزفول بدون سرپرست وقیم سپری شدتاباورود عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول وحومه این کرسی سرپرستی به دکترامیرعیسی زاده جوان داده شد.

 

۳-دکترشریعتی استاندارخوزستان دراقدامی جالب واحترام به نقش بانوان درجامعه درمهرماه ۹۵ سرکارخانم دکترمعصومه خنفری اولین سرپرست فرمانداری شهرستان کارون رامنصوب نمودند.که وی تاکنون بصورت سرپرست این فرمانداری رااداره می کنند.

 

۴-عاشورسواری پورعضوشورای شهردوره چهارم شورای شهراهوازباحمایت دکترعلی ساری دربحبوحه عزل سیدخلف موسوی و ماجراهای شهرداری اهوازبه صدارت فرمانداری شهرستان حمیدیه رسید.وی تاکنون بعداز گذشت یکسال هنوزسرپرست فرمانداری هستند.

۵-محسن بیرانوندکه شایدبتوان گفت یکی از موفق ترین فرمانداران دولت تدبیروامیددراستان خوزستان هستند.ایشان که باظهوردولت تدبیروامیدبدون یک روز سابقه بخشداری فرمانداری هفتکل راعهده دارشدنددرمهرماه ۹۵بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان ایذه منصوب شدند.ایشان یکسال پرحاشیه رابانماینده مردم ایذه -باغملک ومعاونت فرمانداری شهرستان ایذه سپری نمودند.وی که بدنبال عزل معاون خودبودبالاخره نتوانست ایشان راعزل نمایندوبالاخره خودعزل گردیدوبه شهرستان ماهشهری رفت که همزبان وی نماینده این حوزه انتخابیه راعهده دارهستند.

۶-علی بویری جوان اصلاح طلب وحامی دولت که کارخودرابابخشداری مرکزی درشهرستان رامهرمزدرابتدای دولت تدبیروامیدآغازنمودوبعدازفعل وانفعالات صورت گرفته اواخرصدارات عبدالحسن مقتدایی استاندارسابق بامهاجرت فرمانداراین شهرستان به شهرستان شوشتروبازنشستگی معاونت فرمانداربه سرپرستی فرمانداری رامهرمزرسید.بعدازگذشت شش ماه وبافشارنماینده شهرستان جای خودرابه عبدالرضااحسانی نیاپایداری داد.

 

۷-مصطفی سمالی زاده اعتدالی که کارخودرادردولت تدبیروامیدازشهرستان رامهرمزشروع کرده بوددراواخردوره صدارات مقتدایی به شوشتررفته بود.جای خودرابه حسین پنبه دانه پایداری دادندکه صدورحکم پنبه دانه درحاله ای ازابهام قرارگرفته است.

۸-سیدمجیدصالحی فرمانداراصلاح طلب شهرستان گتوندطی فرآیندی تعاملی میان نمایندگان شهرستان های شوشترومسجدسلیمان جای خودرابه علی خدری اصولگراداد.

 

۹-سعیدفیوضی فرمانداررامشیردرمهرماه ۹۶جای خودرابه سیدمجیدحسینی نژادمعاون فرماندارهفتگل ورئیس ستادروحانی درشهرستان هفتکل داد.وی تاکنون سرپرست فرمانداری می باشند.

۱۰-حکم انتصاب سیدامیرحمزه موسوی دبیرحزب اعتدال وتوسعه استان بجای منصورقمرفرماندارماهشهرصادروبعدازگذشت سه هفته پرحاشیه کن لم یکن گردید.

۱۱-اسحق مرادی شایدجزء یکی از فرمانداران پرحاشیه وجنجال برانگیزاستان نام گرفته باشد.که هرروز شایعه جایگزینی وی مطرح می گردد.وبانارضایتی عمومی مردم هفتگل روبروست.اماباحمایت نماینده مجلس دراین سمت ماندگاراست.

 

 

۱۲-محمد حری مدیرکل پدافند غیرعامل استان که حکم فرمانداری بهبهان وی بجای علی مظفری صادرگردید.قراربوددرتاریخ هفتم اسفندماه معارفه گردد.بنابدلایلی معارفه ایشان به تاخیرافتاد.

 

۱۳-درخبرهای رسیده احمدجعفری با کرسی فرمانداری (شادگان) خداحافظی کرد.ایشان که به سمت معاون سازمان بازرسی تهران منصوب شد. حال منتظردستورات اوامرملوکانه شیخ مجیدناصری نژادنماینده شهرستان هستند. که احتمالا ازمیان دوگزینه حاجیان وسلامات یکی رابراین سمت برگزیند.
این مواردفقط گوشه ای از انتصابات درخشان دکترغلامرضاشریعتی درطول صدارات ۱۹ماهه استانداری خوزستان می باشد واگربه انتصابات معاونین و بخشداران بپردازیم مثنوی هفتادمن کاغذخواهدشد.که به زودی به آن خواهیم پرداخت…