تاریخ انتشار خبر: 19 آبان 1396 | 12:26:02
کد خبر : 1497
یادداشتی از پروین ارزانی فعال سیاسی-اجتماعی:

الفبای توسعه؛مشارکت سیاسی اجتماعی بانوان

پیش شرط افزایش مشارکت سیاسی اجتماعی زنان جامعه تغییر نگاه جنسیتی مردان سیاسی مابه خویش وبانوان است. سالهاست درپی افزایش میزان دخالت ، سهم بری وتمایل زنان درفعالیت های سیاسی اجتماعی هستیم لیکن به نظرمیرسد که حتی الفبای آن توسط مردان سیاسی ومدعیان حمایت ازاین خواست عمومی نیزرعایت نمی گردد. این یک واقعیت انکارناپزیر است […]

پیش شرط افزایش مشارکت سیاسی اجتماعی زنان جامعه تغییر نگاه جنسیتی مردان سیاسی مابه خویش وبانوان است.
سالهاست درپی افزایش میزان دخالت ، سهم بری وتمایل زنان درفعالیت های سیاسی اجتماعی هستیم لیکن به نظرمیرسد که حتی الفبای آن توسط مردان سیاسی ومدعیان حمایت ازاین خواست عمومی نیزرعایت نمی گردد.

این یک واقعیت انکارناپزیر است که زنان مابرای افزایش توانایی وسهم بری درمشارکتهای اجتماعی سیاسی به آموزش وحمایت بانوان وبیش ازآن آقایان فعال ودارای سبقه ومعلومات سیاسی نیازدارند.
روی صحبت من امروزبیشترباآقایان است وبدون تردید اگراین قشرفعال غالب در جامعه، هماهنگ بانظرات وادعاهای خویش اقدام به حمایت عملی وعملیاتی درسطح ملی ازاین مهم ننمایند، آینده روشن ونزدیکی برای دستیابی بدان مقصود متصور نیست.

سوال اینجاست که فعالین سیاسی ماچه سهمیه ای ازجلسات ونشست های خویش رابه حضور بانوان اختصاص می دهند ؟
چه سهمی ازتوان خویش را درجهت شناسایی وآموزش بانوان هم فکر بکارمی بندند؟
آیابردباری جنسیتی ازحضور بدون حاشیه بانوی همشهری وهم وطن خود
داشته اند؟
حرف اینجاست تازمانی که مردایرانی وبانوی ایرانی دلسوزانه درکنار یکدیگرقرار نگرفته ودر جهت شناخت ویادگیری وگام برداشتن درمسیری یکدیگر رانپذیرفته وتجهیز نگردند،دسترسی به هرجایگاه جدیدی ، پرهزینه،
پر زحمت و کم راغب ودیرپا خواهد بود.