تاریخ انتشار خبر: 17 اسفند 1397 | 17:15:45
کد خبر : 4631
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

اعتراض شدیدسیدفرج اله موسوی به علی عسکرظاهری

زاگرس نشینان-سیدفرج اله موسوی عضو کارگروه توسعه هفتکل ورییس دو دوره شورای شهراین هفته درمصاحبه باکانال صدای هفتکل شدیدا به سیاست های علی عسکرظاهری وانفعال ایشان درزمینه اشتغال وعدم بهره گیری ازمنافع نفت وگاز برای توسعه هفتکل اعتراض کرد. لذا برخود لازم میداندبعنوان کسی که دل درگرو توسعه زادگاه خویش داردمطالبی راخدمت ایشان وکارگروه متبوعش […]

زاگرس نشینان-سیدفرج اله موسوی عضو کارگروه توسعه هفتکل ورییس دو دوره شورای شهراین هفته درمصاحبه باکانال صدای هفتکل شدیدا به سیاست های علی عسکرظاهری وانفعال ایشان درزمینه اشتغال وعدم بهره گیری ازمنافع نفت وگاز برای توسعه هفتکل اعتراض کرد.

لذا برخود لازم میداندبعنوان کسی که دل درگرو توسعه زادگاه خویش داردمطالبی راخدمت ایشان وکارگروه متبوعش اعلام نمایم:
۱.کسی درصداقت ودلسوزی جنابعالی ودوستان تردیدی ندارد اماصداقت ودلسوزی شرط کافی برای حضور درعرصه سیاست نیست.شمادرسه سال گذشته ،کارگروه توسعه هفتکل رادرجهت منافع طیف نماینده قربانی کردید وعلیرغم تذکرات دلسوزان وکارشناسان هرگز نتوانستیداستقلال خودرادرپیگیری مطالبات مردم حفظ کنید اما ماهی راهروقت از آب بگیرید تازه است واقدام اخیرشما جای تقدیردارد.
۲.علی عسکرظاهری که باشعارخرد جمعی روی کارآمد ،خیلی زوداسیرحلقه ی بسته ی حواریون ومریدان کم سواد وکینه توز خویش شد وبه هشدارهای متوالی گروه های فعال اجتماعی توجهی نکرد.او درگام اول باآوردن فرماندارضعیف وبی انگیزه ای ازمسجدسلیمان کمر به حذف فرزندان هفتکل بست.حذف مجیدحسینی نژاد معاونت فرمانداری هفتکل که درواقع موتورمحرک توسعه هفتکل بود ومورد پذیرش قاطبه ی مردم باعث شد خیلی زود حنای علی عسکر ظاهری رنگ ببازد…مجیدحسینی نژاد خودرا ازجنس مردم میدانست وباحضور مداوم وقدرتمندانه در کارخانه سیمان خوزستان وپروژه نمک زدایی اجازه نمیداد تعادل وحقوق حقه هفتکل اسیر بازی های پشت پرده شود.او صدای رسای مردم هفتکل بود…

۳.مانور نماینده محترم شهرستان صرفا بردوپروژه استواربود :آب رغیوه وجاده خروجی…
وهردو پروژه باپیگیری های تیم قبلی فرمانداری شکل گرفته بود ودرغیاب مدیران پیگیر هردو پروژه متوقف ماندند وهنوز به خط پایان نرسیدند.

۴.بدون شک نخبگان هرشهری آیینه مطالبات وظرفیت سازی های آن شهرهستند کارگروه توسعه هفتکل که تشکلی محفلی وغیررسمی اما ارزشمنداست کدام طرح رابرای توسعه هفتکل ورغیوه ارائه کرده است وتاچه میزان به ضوابط برنامه وبودجه وتصویب پروژه ها احاطه دارد؟وکدام ظرفیت بالقوه شهرستان را به صورت کارشناسی برجسته کرده است تا سرمایه گذاران بخش خصوصی ودولت رابرای آمدن به منطقه تحریک وترغیب نماید؟

۵.اگرازتحرکات عمرانی شهرداردرمحیط داخلی شهربگذریم کدام پروژه ی معیشت محور ومنجر به اشتغال درشهراجرا شده است که کارگروه سه سال تمام سکوت کرد ونقدموثری انجام نداد؟
۶.انجمن صنفی کامیونداران هفتکل باایستادگی فرمانداری سابق وپیگیری های مجدانه اینجانب درراهروهای اداره کل کاروتعاون استان وراهداری ودوندگی اسماعیل محمدی وسیدمحمدعلی موسوی برای احقاق حق هفتکل شکل گرفت ولی علی عسکر ظاهری شهامت حضور درکارخانه سیمان راندارد.وحتی نتیجه آزمون رانیزپیگیری نمی کند.

جناب آقای موسوی عزیز
امثال ظاهری ورضایی وجلیلی…..هفتکل رامستعمره ی مسجدسلیمان می بینند وهرگز اجازه نداده ونمیدهند که فرزندان شایسته ی هفتکل درمحدوده مسجدسلیمان،لالی واندیکا ورود کنند ولی کارگروه توسعه وبرخی منفعت طلبان شهر جلوی مدیران ضعیف ودست چندم مسجدسلیمان فرش قرمز پهن می کنند.راستی چرا هیچ کدام ازفرزندان هفتکل درسی سال گذشته حتی بخشدارچلو وحتی و……هم نمی توانستندباشند؟درصورتی که دستکم چهارنفر از فرزندان این شهر دراستان فرماندارهستند ولی کل حوزه انتخابیه مسجدسلیمان برای آنان محدوده قرمز است. آیا فرزندان هفتکل شایسته ی احراز سمت بخشداری وفرمانداری درمسجدسلیمان ولالی واندیکا نبودند؟

راه نجات مردم این شهر انسجام ویکدستی است وانتخابات آینده محملی برای این امتحان بزرگ است .همه ی سلیقه های سیاسی وطوایف وتیره های این شهر باید حکمیت بزرگان ونخبگان رابپذیرند وهیاتی فراگیرتشکیل شود وباهمگرایی حداکثری وتجمیع آرا به یک نفر یایک لیست ،میشود این شهررا از افراط وتفریط نجات داد.