تاریخ انتشار خبر: 8 اسفند 1401 | 17:58:15
کد خبر : 14083
براي نخستين بار در مناطق نفت‌خيز جنوب عملياتي شد:

استفاده از روش های پیشرفته ژئوفیزیك مخزن در شناسایی مناطق حاوی ماسه و شیل

برای نخستین بار در شرکت ملی نفت ایران با استفاده از روش های پیشرفته ژئوفیزیک مخزن، نواحی تجمع ماسه و شیل در مخزن آسماری بین میادین مارون و رامین و خارج از محدوده چاه‌های نفتی مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، بررسی وضعیت مخزنی و امکان اکتشاف و توسعه افق های نفتی جدید و یافتن تله های نفتی نامتعارف در بین میادین بخصوص در محلی که دماغه های میدان به یکدیگر نزدیک می¬گردند همیشه مورد بحث کارشناسان بوده است. از طرفی در چنین محدوده هایی معمولا داده های حفاری موجود نبوده و تنها منبع بدست آوردن اطلاعات، داده های لرزه¬ای می¬باشد. محدوده مورد مطالعه با این روش حدفاصل بین میادین مارون و رامین است که با توجه به نتایج بدست آمده احتمال وجود هیدروکربور در حدفاصل این دو میدان دور از انتظار نیست.
به نقل از معاونت زمين شناسي مديريت امور فني: در این روش از اطلاعات لرزه‌نگاری میدان رامین که کلیه مراحل طراحی، برداشت، پردازش و تفسیر آن توسط کارشناسان اداره ژئوفیزیک معاونت زمین¬شناسی مناطق نفت‌خیز انجام شده استفاده شده است. این مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول ارتباط ساختمانی و مخزنی بین میادین مارون و رامین با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی بررسی شده و ابهامات در این زمینه مرتفع گردید. در مرحله دوم با استفاده از روش¬های جدید ژئوفیزیکی، خواص مخزنی از جمله مقاومت صوتی، تخلخل، تخلخل مفید، گاما و غيره به صورت مکعب های یکپارچه در محدوده مورد مطالعه ساخته شد. در نهایت در اين پروژه با استفاده از روش¬های بومی سازی شده‌ي لرزه‌ای، چگونگی گسترش سه بعدی ماسه‌سنگ‌ها و شیل‌ها به عنوان مراحل اصلی کیفیت مخزنی تعیین گردیده است.
طی این مطالعه چندین روش ژئوفیزیک مخزن، از جمله مدل سازی سرعت لرزه‌اي، تفاضل مکعب¬های نشانگرهاي لرزه‌اي برای نخستین بار استفاده شده و دانش آن در مناطق نفت‌خیز جنوب بومی سازی گرديده و نتایج این مطالعه مستقیما در تولید نفت از محدوده مورد مطالعه موثر خواهد بود.

نظرات بسته شده است.