تاریخ انتشار خبر: 20 فروردین 1397 | 20:34:38
کد خبر : 2384
یادداشتی از منوچهردوستی:

استادعلی تاجمیری برتارک موسیقی ایل نامداربختیاری همیشه خواهددرخشید

زاگرس نشینان-اودوران ازنوجوانی تاکنون باتحقیق وپژوهش و تمرین وآموزش درراه گسترش واعتلا موسیقی ونام بلندایل بختیاری کوشیده وهمچنان می کوشد .وبه جرائت میتوان از وی بعنوان یادگاری بی ادعا ازسلطان به خاک خفته موسیقی فاخربختیاری ومرحوم آبهمن علادین یامسعودبختیاری یادنمود، دراستادعلی تاجمیری دوویژگی بارزدرتشابه با آبهمن علادین وجوددارد،اول اینکه وابستگی خونی وهمتباری وی باایشان که […]

زاگرس نشینان-اودوران ازنوجوانی تاکنون باتحقیق وپژوهش و تمرین وآموزش درراه گسترش واعتلا موسیقی ونام بلندایل بختیاری کوشیده وهمچنان می کوشد .وبه جرائت میتوان از وی بعنوان یادگاری بی ادعا ازسلطان به خاک خفته موسیقی فاخربختیاری ومرحوم آبهمن علادین یامسعودبختیاری یادنمود، دراستادعلی تاجمیری دوویژگی بارزدرتشابه با آبهمن علادین وجوددارد،اول اینکه وابستگی خونی وهمتباری وی باایشان که هردو ازایل وتباربهدارونددربختیاری بوده وهستند و دوم آنکه استادتاجمیری هم به سبب نزدیکی فکروآموزش عملی که درنزداین استادبزرگ دیده است یک علاقه و روحیه وصف ناپذیردرزمینه یادگیری،تحقیق و اشاعه ، وماندن براصولی است که تاجمیری هیچگاه حاضرنیست دانش و شان وشخصیت ومقام فرهنگی وموسقیایی خودوایل وتبارش را با بی انضباطی ها وپلشتی ها دردنیای بی ارزش کنونی به نرخ روزوناپسندمعامله کند. ودریک کلام تاج موسیقی فاخربختیاری همچنان برسراستادعلی تاجمیری و لباس اصالت آن برتن این هنرمندوخواننده پرآوازه می درخشد