تاریخ انتشار خبر: 30 شهریور 1400 | 08:41:43
کد خبر : 10900
یادداشتی از صادق خلیلیان استاندار ویژه خوزســتان:

اراده دولت مردمی برای حل مشکلات خوزستان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛صادق خلیلیان استاندار ویژه خوزســتان در یادداشتی باعنوان:اراده دولت مردمی برای حل مشکلات خوزستان در دویســت ســال اخیــر رونــد ضعیف حکومت هــای قاجــار و پهلــوی بــه گونــه ای ســرعت گرفت کــه از دخالت قدرت هــای اســتعماری در عــزل و نصب نخســت وزیران و نفــوذ در دربار قاجار، رسیدیم به عزل و […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛صادق خلیلیان استاندار ویژه خوزســتان در یادداشتی باعنوان:اراده دولت مردمی برای حل مشکلات خوزستان

در دویســت ســال اخیــر رونــد ضعیف حکومت هــای قاجــار و پهلــوی بــه گونــه ای ســرعت گرفت کــه از دخالت قدرت هــای اســتعماری در عــزل و نصب نخســت وزیران و نفــوذ در دربار قاجار، رسیدیم به عزل و نصب پادشاه ایران در دوره پهلوی و خدشه دار شدن عــزت ملی ایرانیان. بــا پیروزی انقلاب اسلامی، زمــام امــور کشــور در دســت مــردم قــرار گرفــت و ملــت ایــران بــه
مقدرات خود حاکم شــده و عزت ملی ایرانیان در کشور احیا گردید. با تهاجم صــدام بــه نمایندگــی از حکومت های ارتجاعــی منطقــه و با پشــتیبانی نظام لیبرال سرمایه داری غرب، بخش هایی از خاک کشور اشغال شد.
هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران بر دشــمنان و بیرون راندن مهاجمان اســتعمارگر و جیره خــواران آن هــا از خــاک کشــور بــه پایــان رســید و بــرای نخســتین بار در دو قرن گذشــته، کشور ایــران مورد تهاجم بیگانــه قرار گرفت اما یک وجب از خاک کشــور از دســت نرفــت در حالــی کــه در دوران قاجــار
و پهلــوی بخش هــای زیــادی از خــاک کشــور و حاکمیت ملی از دســت رفت.
حماســه بــزرگ ملــت ایــران در دفاع مقدس و نقش برجســته مــردم دلاور خوزســتان در ایــن حماســه در تاریــخ ثبت و ماندگار شــد. امــام خمینی (ره) در یکی از ســخنرانی های خــود به این نقــش برجســته اشــاره کردنــد و بیــان داشــتند که »خوزســتان دین خود را به اسلام ادا کــرد«.
پس از اتمــام جنگ، شــروع بازســازی اســتان خوزســتان در دولــت موســوم بــه ســازندگی و اصلاحــات بــه نحــو مطلوبــی پیــش نرفت و در هشت سال اخیر نیز شرایط اقتصــادی و اجتماعــی اســتان ســیر نزولی طی کرد کــه منجر به نارضایتی مردم خوزســتان گردید. در این راســتا نیــز مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) فرمودند: »اگــر در وقت خود بــه کار مــردم رســیدگی مــی شــد، این
وضعیت ایجاد نمی شد«.
خوزســتان یکــی از قدیمی تریــن مناطــق فــلات ایــران اســت و پیشــینه ســکونت در این اســتان به حــدود پنج هــزار ســال می رســد. خوزســتان در تولیــد ناخالــص ملــی بعــد از اســتان تهران، ســهم نخست را داشته و بیش از ۴۰ درصــد منابــع درآمــدی بودجــه عمومــی دولــت بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم از ایــن اســتان تأمیــن می گــردد امــا در ســال ۱۳۹۸ ،نــرخ بیــکاری در اســتان خوزســتان پنــج درصــد بیشــتر از میانگیــن و جزو چند اســتان دارای بالاتریــن نــرخ بیــکاری در کشــور بــوده اســت. ظرفیت هــای بزرگ اســتان خوزســتان در نفت، گاز، صنایــع پتروشــیمی، فــولاد، معــادن غنــی، ســواحل آبی وســیع، دسترســی به آب هــای آزاد دنیا، تولید کشــاورزی و شیلات باعــث شــده خوزســتان همــواره نقش مهمــی در تولید و رونق اقتصــادی در کشــور داشــته باشــد.
برخــورداری از تنــوع قومــی و فرهنگ غنــی چند هــزار ســاله، تنــوع اقلیمی، جاذبه هــای گردشــگری، ظرفیت های علمــی، فرهنگــی و ورزشــی، مراکــز درمانــی مجهــز، نیــروی انســانی تحصیلکــرده و نخبــگان برجســته نمونه هــای دیگــری از ظرفیت هــای استان خوزستان محسوب می گردد اما این اســتان با وجود ظرفیت ها و نقش مهم در اقتصاد ملی و توسعه کشور با چالش های زیاد اقتصادی و اجتماعی مواجه است.

دولــت انقلابــی و مردمــی جدیــد بــا توجه به نقش برجســته خوزســتان در کشــور، اراده خــود را در جهــت حل مشــکلات متنوع این اســتان با جدیت و به صورت ویژه قرار داده اســت. حل اساســی مشــکل بیکاری بــه خصوص جوانان، حفظ حقابه استان خوزستان از منابــع بالادســت، اختصاص ســهم ایــن اســتان از صــادرات نفــت و گاز، اتمــام کامــل واکسیناســیون جمعیت هــدف تا آبان مــاه، تکمیــل طرح های تأمیــن آب شــرب شــهرها و روســتاها، اجــرای فــاز دوم طــرح ۵۵۰ هــزار هکتــاری توســعه کشــاورزی، توســعه پتروپالایش ها، اتمام بازســازی خرابی ناشــی از جنگ تحمیلــی به خصوص در شــهرهای آبــادان و خرمشــهر، احیــای فعالیــت بیــش از ۵۰ درصــد ظرفیت صنایع راکــد، مهار کانون های ریزگــرد داخلــی، تکمیــل طرح هــای شــبکه فاضلاب و شــبکه دفع آب های ســطحی طــی یــک برنامــه پنج ســاله، نوین ســازی و توسعه شــهری، توسعه صنایــع کوچــک و متوســط مرتبــط بــا نفــت و گاز و فــرآوری محصــولات کشــاورزی، ایجــاد تــوازن در توســعه مناطــق مختلــف اســتان و اســتفاده از ظرفیت های بومی در مدیریت اســتان و جوان ســازی مدیریت ها با مشــارکت همه اقوام، ســاخت مسکن و حمایت از ازدواج جوانــان، الــزام شــرکت ها و صنایع بــه پرداخت مالیات به اســتان و نگهــداری وجــوه و حســاب های بانکــی خــود در شــبکه بانکــی اســتان خوزســتان، حمایت از توسعه فرهنگ غنــی و متنــوع بومی اســتان و توســعه ورزش همگانــی از رئوس اولویت های مدیریت استان است. شــرط لازم تحقــق توســعه همــه جانبــه اســتان خوزســتان؛ همبســتگی و مشــارکت مــردم شــریف اســتان، مســئولان دولتی، نهادهای حاکمیتی، گروه های مرجع و رسانه ها می باشد.
بــه امیــد خوزســتان پیشــرفته و نوین