تاریخ انتشار خبر: 18 آذر 1398 | 20:44:31
کد خبر : 7501
سیدمجیدحسینی نژاد فرماندارشهرستان رامشیر

اختیارات فرمانداران درانتخاب هیات اجرایی به شدت محدود شده است.

سیدمجیدحسینی نژاد فرماندارشهرستان رامشیر درگفتگو با خبرگزاری  زاگرس نشینان خاطرنشان کرد که براساس برداشت هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان پیرامون ماده ۳۱ و۳۲ قانون انتخابات ،اختیارات فرمانداران جهت معرفی معتمدین شهرستان ها به شدت کاهش یافته است و لیست پیشنهادی فرمانداران ابتدا باید توسط دادستان شهرستان و روسای ادارات ثبت احوال تایید شود آنگاه به […]

سیدمجیدحسینی نژاد فرماندارشهرستان رامشیر درگفتگو با خبرگزاری  زاگرس نشینان خاطرنشان کرد که براساس برداشت هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان پیرامون ماده ۳۱ و۳۲ قانون انتخابات ،اختیارات فرمانداران جهت معرفی معتمدین شهرستان ها به شدت کاهش یافته است و لیست پیشنهادی فرمانداران ابتدا باید توسط دادستان شهرستان و روسای ادارات ثبت احوال تایید شود آنگاه به هیات بازرسی ونظارت شورای نگهبان جهت تاییدصلاحیت افراد ارسال شود.

وی افزود:این موضوع در ادوارپیشین انتخابات مسبوق به سابقه نیست ومشکلات زیادی برای فرمانداران به وجودآورد.
قانونگذار نسبت به برخی ابهامات ازجمله میزان ایفای نقش سایرعوامل درامر معرفی معتمدین مسکوت است.

حسینی نژادگفت:به لحاظ حقوقی ومنطقی اداره ثبت احوال فقط باید درباره تابعیت افراد و حیات آنها و هویت سجلی افراد قضاوت کند و دادستان نیز درباره حسن شهرت و سوابق محکومیت معتمدین نظر بدهد اما در استفساریه های هیات مرکزی نظارت عملا مبسوط الید است و تاجایی اختیاردارد که لیست پیشنهادی فرماندار بدون تایید وامضای ایشان ازسوی هیات نظارت تحویل گرفته نمیشود که این امر باروح قانون و ماده ۳۲ قانون انتخابات درتعارض است.

فرمانداررامشیربیان کرد:نتیجتا حلقه های نظارت استصوابی دراین دوره از انتخابات مجلس تنگ تر شده وخروجی آن انتخاب هیات های اجرایی با گرایش های خاص ونزدیک ترشدن ترکیب نظارت واجرا درشهرستان هاست.امری که دراعتراضات فرمانداران سراسرکشور تجلی یافته است.

ایشان بیان کرد:اجرای این ماده به شکلی که گفته شد نافی اصل توازن اختیارات ومسئولیت های فرمانداران است و فرماندارباید پاسخگوی عملکرد هیات اجرایی باشد که خود در تعیین آن ها کمترین نقش را داشته است.

حسینی نژاد درادامه با اشاره به چهار رسالت عمده وزارت کشور درامرانتخابات یعنی امنیت ،سلامت،رقابت ومشارکت اظهارامیدواری کرد باحضور همه سلایق سیاسی بتوان نشاط و شادابی رابه فضای انتخابات تزریق کرد ومجلس آینده عصاره فضائل جامعه و گروه های مختلف سیاسی باشد.

سیدمجیدحسینی نژاد فرماندارشهرستان رامشیر در پایان افزودند:صندوق رای باید کانون حل منازعات سیاسی باشد و جامعه حس کند با انتخابات درسرنوشت خویش مشارکت فعال دارد و هرگونه قهر باصندوق های رای باعث می شود اقلیتی فعال ،ایده ها و نظرات خود را بر اکثریتی خاموش تحمیل نمایند.