تاریخ انتشار خبر: 18 دی 1400 | 10:19:20
کد خبر : 11711

آیا بانیان سیمان صدهزار تومانی مورد حمایت نمایندگان انقلابی!هستند؟

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛اقدام پسندیده و عدالت محورانه وزارت کار دولت جدید در عزل سریع آقای جمارانیان از مدیرعاملی هلدینگ سیمان تأمین به عنوان مقصر اصلی پروژه کاهش عرضه سیمان در بازار به بهانه قطع برق در تابستان گذشته بارقه امیدی جهت پاکسازی این صنعت راهبردی ایجاد نمود. در پی این اتفاق شمارش معکوس […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛اقدام پسندیده و عدالت محورانه وزارت کار دولت جدید در عزل سریع آقای جمارانیان از مدیرعاملی هلدینگ سیمان تأمین به عنوان مقصر اصلی پروژه کاهش عرضه سیمان در بازار به بهانه قطع برق در تابستان گذشته بارقه امیدی جهت پاکسازی این صنعت راهبردی ایجاد نمود.
در پی این اتفاق شمارش معکوس جهت برکناری مدیران همسو با وی نیز آغاز شد.
متأسفانه شنیده شده است فردی که در هماهنگی و همکاری با جمارانیان با عدم عرضه سیمان در بازار استان خوزستان باعث افزایش قیمت آن به پاکتی بالای صدهزار تومان گردید، در پی حمایت بی دریغ چند نماینده انقلابی! استان و به مدد پول پاشی چندین پیمانکار درصدد بدست آوردن جایگاهی بالاتر در سطح کشور است.
حال آنکه پرونده ۱۶میلیاردی تخلف وی در تعزیرات حکومتی در حال بررسی است.
مگر نه این است که رهبر انقلاب نمایندگان مجلس را از دخالت در امور اجرایی منع نمودند؟
پیوند نمایندگان با پیمانکاران در این خصوص به چه معناست؟
هزینه بی اعتمادی به نظام از جیب چه کسی پرداخت خواهدشد؟
امیدواریم نهادهای مسؤل هرچه سریعتر به این امر حیاتی ورود مؤثر نمایند.