تاریخ انتشار خبر: 24 اسفند 1397 | 00:39:00
کد خبر : 4662
بیانیه جمعی ازجوانان شرق زاگرس

آقای همایون یوسفی؛ به کجا چنین شتابان؟؟

زاگرس نشینان-همایون یوسفی چهره ی ناشناخته سیاسی استان که زمانی فقط به طبابت می پرداخت وفعالیت اجتماعی سیاسی رادرسطح کلان تجربه نکرده بود یکباره چهره برافروخت وبه لطف خیانت اصلاح طلبان به مردم شریف اهواز بریال بلنداسب امید سوارشد وپس ازآن که رای مردم سرخورده ازعملکرد اصولگرایان راگرفت راهی بهارستان شد. اوچون ازدل حزب وفعالیت […]

زاگرس نشینان-همایون یوسفی چهره ی ناشناخته سیاسی استان که زمانی فقط به طبابت می پرداخت وفعالیت اجتماعی سیاسی رادرسطح کلان تجربه نکرده بود یکباره چهره برافروخت وبه لطف خیانت اصلاح طلبان به مردم شریف اهواز بریال بلنداسب امید سوارشد وپس ازآن که رای مردم سرخورده ازعملکرد اصولگرایان راگرفت راهی بهارستان شد.

اوچون ازدل حزب وفعالیت های حزبی بیرون نیامده بودوصرفا حمایت فصلی اصلاح طلبان رابرگ برنده ی خودمی دانست خیلی زود ازقطاراصلاحات پیاده شد وبه دامن جناح رقیب پناه آورد.
درگام دوم که ایشان خودرابرآیندخردجمعی مردم قلمدادمیکرد درظاهر ودرمحافل رسمی دم از همگرایی ووحدت اقوام میزد ودرخفاء علیه بعضی اقوام شریف اهواز خطبه میخواند .ایشان اکنون به وادی جدیدی پای گذاشته است ودرتلاش است تاباتحمیل گزینه های خود به مدیریت کلان استان ،راه رابرای انتخابات دوربعد هموارسازد.امادچاربرخی غفلت های تاریخی شده است که به برخی ازآن ها اشاره میکنیم:

۱.ایشان ایل بختیاری رادر یک نقطه جغرافیایی خلاصه کرده است و آن نقطه رابه یک ایل خاص محدود کرده است…نگاهی به انتصابات حوزه ی اهواز واقعیت های تلخی را بازتاب میدهد که نیازی به تحلیل محتوایی ندارد وخیلی ساده میتوان به ابعادموضوع پی برد.انتصابات اخیردراهواز تنهابخش کوچکی ازتقلای انتخاباتی اوست.
۲.او قلم قرمز برنخبگان شرق زاگرس کشیده است.او جوانان ایذه وباغملک وهفتکل ورامهرمز وبهبهان وامیدیه وآغاجاری رابه محاق فراموشی سپرده است وحس ناسیونالیستی شوونیستی او اجازه رشد وتکاپورا ازشرق زاگرس گرفته است.آوردن نیرویی که فوق دیپلم ابتدایی ولیسانس معارف اسلامی است ونشاندن او برکرسی معاونت عمرانی کلانشهراهواز بزرگترین گاف سیاسی وتوهین مستقیم به مردم اهواز ومهندسان عمران است.

به تعبیرحافظ
واعظان کاین جلوه درمحراب ومنبرمی کنند
چون به خلوت میروند آن کاردیگر می کنند

آیانسخه ی مشکل گشای حضرتعالی پس ازماه ها تعلل وسردرگمی فرمانداری اهواز همین بود؟
خداوکیلی شخص منتصب جنابعالی توان ودانش کافی برای نظارت برشهرداری کلانشهر اهواز را داراست؟
آیاقوانین حاکم برشهرداری وآیین نامه معاملات را میداند؟تجربه های عملیاتی او دراین زمینه چیست؟ آیا ترکیب وقوانین کمیسیون های قانونی شهرداری در زمینه ماده ۱۰۰ وماده ۷۷ وکارگروه ها ی مرتبط راتجربه کرده است؟

آقای یوسفی عزیز
منکربرخی شایستگی های برخی منتصبان شمانیستیم اما جغرافیای اهواز را با نگاه کلان بنگرید وبه اصحاب علم ودانشگاهیان وتحصیل کردگان اهواز دهن کجی نکنید .این شهرهزارویک مشکل عمرانی وزیرساختی وترافیکی وبافت فرسوده و….دارد،شهر رابه پای آرزوهای دست نیافتنی خویش قربانی نکنید.باید به حال اهواز خون گریست….

بیشتر خواهیم نوشت…

جمعی ازجوانان شرق زاگرس